Historie

V těžké době nacistické okupace českých zemí ve čtyřicátých letech minulého století probíhal po Železných horách národně osvobozenecký zápas naše­ho lidu proti okupantům. Lidé žijící v obci se chtěli scházet, rokovat a spo­lečně pracovat na vyšších společenských zájmech. Umožnil jim to Hasičský sbor. Při jeho založení se sešli prakticky všichni muži z vesnice. Bylo to 31 občanů. Dohodli se založit Hasičský sbor a společně v něm pracovat. Byla to první společenská organizace v obci. Naši občané, když nahlédneme do tehdejších zápisů, měli naprostou shodu názorů na založení sboru a velkou touhu po společné práci. Založení Hasičského sboru v obci bylo velkou společenskou událostí. Ustanovující schůze na založení Hasičského sboru ve Žďárci se konala 2.února 1944 ve 20,00 hodin v obecní úřadovně č.p. 38 za přítomnosti bratra Valdemara Doubravy z Čáslavi jako zástupce požárního krajského ředitele, bratra Františka Tušice, člena výboru Okresní hasičské jednoty čáslavské a bratra Karla Peci, okrskového velitele z Třemošnice, dále pak za účasti starosty obce pana Josefa Kadlece. Po řádném vysvětlení přítomným občanům z obce Žďárec bratrem Doubravou, přihlásili se za činné členy hasičského sboru následující členové:

 1. Lonek Antonín č.p. 47
 2. Skokan Josef č.p. 5
 3. Mrázek Josef st. č.p. 3
 4. Mrázek Josef ml. č.p. 3
 5. Jeníček Václav č.p. 57
 6. Marek František č.p. 26
 7. Papoušek Antonín č.p. 45
 8. Marek Josef č.p. 7
 9. Kolář Josef st. č.p. 48
 10. Kolář Josef ml. č.p. 48
 11. Kadlec Ladislav č.p. 27
 12. Klauda Antonín č.p. 20
 13. Štěpánek František č.p. 53
 14. Mrázek Rudolf č.p. 25
 15. Skokan Václav č.p. 35
 16. Horník Josef č.p. 15
 17. Horník Antonín č.p. 29
 18. Kadlec Josef č.p. 11
 19. Hájek František č.p. 2
 20. Hájek František č.p. 28
 21. Kadlec Adolf č.p. 58
 22. Tomiška František č.p. 4
 23. Tomiška Josef č.p. 4
 24. Kadlec Jaroslav č.p. 54
 25. Skokan Karel č.p. 13
 26. Skokan Josef č.p. 55
 27. Cipryán Josef č.p. 32
 28. Kadlec František č.p. 33
 29. Kadlec František č.p. 34
 30. Kadlec Karel č.p. 38
 31. Kadlec Josef č.p. 38

Po přihlášení shora uvedených bylo započato dle stanov, s valnou schůzí, která byla zahájena ve 21,00 hodin.

K jmenování zatímního výboru byli ustanoveni:

Starosta sboru: Josef Mrázek st.

Jednatel: Antonín Lonek

Pokladník: Adolf Kadlec

Vzdělavatel: Václav Jeníček

Velitel sboru: Josef Tomiška

Zástupce velitele: Antonín Papoušek

Četař sboru: Josef Kadlec č.p.11

Jmenovaní své funkce přijali a byla jim dána veškerá důvěra k samostatnému postarání se, aby na příslušných úřadech a vyšších složkách bylo vše zařízeno tak, aby život hasičského sboru byl co nejdříve uveden v život.

Po národním osvobození v samostatné Československé republice nastalo další rozšíření členské základ­ny. Sbor měl v průměru 35 členů. V roce 1945 byl starostou sboru zvolen bratr Jaroslav Hájek č.p. 17. Velitelem sboru Václav Skokan č.p. 35 a trubačem František Tomiška č.p. 4. Trubač měl určené místo k troubení popla­chu. Aby místní jednota mohla plnit své základní poslání, bylo nutné zajistit hasičskou výzbroj. Začátkem srpna 1945 se konaly oslavy na předání motorové stříkačky včetně přívěsného vozíku PS 8 hasičskému sboru. Byla to velká událost a konala se oslava na Karlově zahradě u Skokanů č.p. 13. Ženy z obce pekly koláče a cukroví pro tuto slavnost. Děti soutěžily v okusování velkého koláče směrem k jeho středu a ve skákání v pytlích. Družstvo hasičského sboru předvedlo hasičský útok. První auto, které sbor získal byl osobní automobil značky Praga Mignon, zakoupený 25.8.1945 od Jaroslava Marka z Heřmanova Městce.

Činnost sboru byla zaměřena na zahájení budování požární zbrojnice a úpravu rybníku v obci.

V roce 1950 je dokončena stavba hasičské zbrojnice. Slavnostní otevření s oslavou proběhlo v neděli 6.srpna 1950 za vydatné účasti občanů i hostů. Průvod obcí s hudbou směřoval k požární zbrojnici, kde za přítomnosti zástupců okresu Čáslav přednesl proslov předseda sboru Jaroslav Hájek a předseda místního národního výboru Bedřich Mrázek. Slavnost byla doprovázena požárním útokem sboru a mládeže a zakončena pouťovou taneční veselicí v hostinci Františka Charváta č.p. 1. V sále této hospody sbor pořádal každoročně hasičské plesy. Hasičský sbor se od roku 1951 přejmenoval na Místní Hasičskou jednotu – MHJ. Členská schůze v březnu roku 1953 odsouhlasila koupi hasičského auta od pana Vildmana z Berouna. Členové se na koupi auta složili a v roce 1954 je zakoupeno. V roce 1959 se mění opět název Místní hasičská jednota na Místní jednota Čes­koslovenského svazu požární ochrany – MJ ČSPO. V roce 1960 dochází k územnímu rozdělení okresu Čáslav a obec Žďárec se začleňuje do okresu Chrudim. Požární sbor je řízen OV ČSPO Chrudim.

V roce 1975 nese spolek název Místní jednota Svazu požární ochrany – MJ SPO a od roku 1991 se organizace transformuje na Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a vzniká tak občanské sdružení Svaz dob­rovolných hasičů – SDH. V roce 1977 bylo zakoupeno pro účely sboru auto „GAZZ“. Každý rok činnosti znamenal nejen hodně práce ve vlastní činnosti, ale další úsilí při plnění úkolů volebního programu místního národního výboru v obci. Tyto úkoly nebyly nikdy malé, byly to práce na úpravě komunikací, vodních toků, zvelebení životní­ho prostředí, stavby kulturního domu, stavby prodejny, kanalizace, vodovod, stavba zděné čekárny v dolní části obce, stavba stavidla, stezky pro pěší, budování dětského hřiště a letního parketu a další akce. Kromě toho také pomoc v zemědělství při žňových hlídkách a při sběru kamene z polí.

8.12.1992 byla místnímu SDH předán přívěsný vozík se stříkačkou PS 12 do užívání a do správy. Převod byl proveden dohodou mezi Obecním úřadem Seč a Obecním úřadem Trhová Kamenice. V roce 2013 proběhla rozsáhlá rekonstrukce pěší cesty vedle skály, kdy bylo členy odpracováno přes 320 hodin. Co se kul­turního vyžití týče, pořádal Svaz požární ochrany pouťové a posvícenské zábavy, pravidelné zábavy pro mladší generaci na letním parketu a zá­jezdy pro občany. Sbor čítá v současnosti celkem 46 členů.

Ustavením a udržením hasičského sboru v obci máme organizaci, která měla a má význam nejen v po­žární prevenci, protože provádí kontrolní činnost, ale stará se i o kulturní dění v obci. Spolupráce sboru s Měst­ským úřadem Seč i s Místní skupinou Českého červeného kříže ve Žďárci je na výborné úrovni. Sbor se spolu ­podílí na všech akcích pořádaných v obci. Za zmínku stojí pravidelné Pálení čarodějnic, pořádání Dětského dne, Nohejbalového turnaje. V posledních letech se zaměřují na pořádání akce Železnohorský traktor a Mikulášskou nadílku. Účastní se na soutěžích v požárním sportu a stali se pořadateli I. a II. ročníku okrskové soutěže požár­ního sportu, konaného ve Žďárci. Usnesením zastupitelstva MěÚ Seč ze dne 13.3.2017 byla místní jednotka JSDH Žďárec u Seče zařazena do kategorie JPO V – do plošného pokrytí a stala se tak výjezdovou jednotkou, která má povinnost vyjet do 10 minut od vyhlášení poplachu. Jednotka čítá 12 členů.

Přehled starostů sboru od jeho založení:

1944 – Josef Mrázek st. č.p. 3

1945 – 1951 Jaroslav Hájek č.p. 17

1952 – 1956 Josef Horník č.p. 15

1957 Bedřich Mrázek č.p. 41

1958 bez předsedy

1959 – 1960 František Kadlec č.p. 43

1961 – 1965 Josef Schneidervint č.p. 56

1966 Jaroslav Hájek č.p. 17

1967 – 1970 Alois Mrázek č.p. 65

1971 – 1975 Josef Kadlec č.p. 64

1976 – 1982 Miroslav Charvát č.p. 63

1983 – 1993 Jiří Kučera st. č.p. 72

1994 – 1995 Miloš Kápička st. č.p. 75

1996 – 2000 Robert Vrecko č.p. 54

2001 – 2003 Petr Šimek, Praha

2004 – 2006 Miroslav Charvát č.p. 1

2007 – 2014 Josef Mrázek č.p. 41

2015 – dosud Jiří Kučera ml. č.p. 72

Vedení sboru v letech 2007 – 2014

STAROSTA: Josef Mrázek

MÍSTOSTAROSTA: Jiří Kučera st. od roku 2012 Miloš Kápička

POKLADNÍK: Josef Mrázek

JEDNATEL: Luboš Mrázek

VELITEL: Milan Linhart (zemřel 2012) od roku 2012 Mirek Charvát

STROJNÍK: Miloš Kápička, Franc Zdeněk od roku 2012 Jiří Kučera ml.

2013 – současnost

V roce 2013 proběhla oprava pěší cesty – odpracováno přes 320 hodin, nové osvětlení a el. rozvody na parketě, oprava kiosku (pobytí dřevěnými deskami). Dále proběhlo setkání důchodců, mikulášská nadílka, MDD a účastnili jsme Výroční okrskové soutěže v Seči. Proběhl zájezd do ZOO Jihlava. V roce 2014 byl upraven interier kiosku byl konán 1. ročník akce ŽELEZNOHORSKÝ TRAKTOR ve spolupráci s MS ČČK Žďárec u Seče, proběhla pouťová zábava a posvícení a na parketě zahrála skupina Veřejnej Bigbít. Na konci roku 2014 stávající stabilní vedení ukončilo svojí činnost a bylo zvoleno nové.

Vedení sboru od roku 2015

Všechny členy naleznete ZDE

Pro rok 2015 bylo do SDH Žďárec příjmato několik mladých členů, včetně dorostenců. Od dubna 2015 proběhlo několik hasičských tréninku, jak s vodou tak bez vody. V roce 2015 bylo zakoupeno hasičské oblečení, byla upravena nádrž na soutěže a SDH Žďárec po téměř 20 letech zakupuje hasičské auto, díky finančnímu daru Ing. Martina Patáka. Dále probíhají brigády, účastníme se soutěží a akcí a v neposlední řadě pořádáme vlastní akceV roce 2016 proběhla velká renovace hasičárny, bylo přijato 11 nových členek, byla opravena stříkačka PS-12, byl postaven sklad na hřišti za KD, a v neposlední řadě byl nainstalován internet do hasičárny. V únoru 2017 byla po 5 letech uspořádaná tradiční Staročeská maškara. 13.3.2017 byla Městem Seč schválena výjezdová jednotka JSDH Žďárec u Seče v kategorii JPO V. Probíhají první nácviky ženského družstva a členové výjezdové jednotky absolvují školení pro činnost v jednotce. Proběhlo dokončení stavby skladu v areálu za KD, dále byl postaven dřevěný přístřešek před kioskem v areálu za kulturním domem. 2.8.2017 bylo od HZS Pardubického kraje, stanice Chrudim převzato vozidlo Renault Kangoo. Železnohorského traktoru 2017 se účastnilo rekordní množství návštěvníků a v září 2017 probíhá nákup nové stříkačky PS-18.  Dále proběhlo zahájení oprav fasády hasičárny. Výjezdová jednotka za svůj necelý první rok působnosti vyjížděla celkem 11 krát. V roce 2018 byl zakoupen nový vlek, proběhla stavba druhé garáže hasičárny a v sobotu 4.8.2018 došlo ke Slavnostnímu otevření zrekonstruované hasičské zbrojnice v rámci Oslav 570 let obce Žďárec u Seče. Rekonstrukce hasičárny probíhala vlastnoručně ve volném čase členů od roku 2015 do roku 2018. Akce Železnohorský traktor 2018 se účastní rekordní množství traktorů a návštěvníků – tento ročník označujeme jako největší akci v obci Žďárec u Seče ve své historii. Výjezdová jednotka za rok 2018 vyjela k 23 událostem.

SDH Žďárec neustále pokračuje ve své činnosti.

Autor článku: Jakub Mrázek

Zdroje: Kronika SDH Žďárec, Jednatelský sešit SDH Žďárec, Josef Mrázek, knižní publikace Žďárec u Seče – 570 let naší obce

V případě že máte jakékoli historické dokumenty nebo fotografie, budeme rádi když nám je zašlete na email info@sdhzdarec.cz